North Ethiopia Trekking Tour – 17 Days

Tour to Jimma-Nekemte – 14 Days

Tour to West Ethiopia – 13 Days

Omo Valley & Harar tour – 14 Days

Bale National Park Trakking Tour – 8 Days

Historical Tour to North & East Ethiopia – 18 Days

Tour to Afdera – 2 DAys

Tour to Dallol Depression – 3 Days

Tour to Eretale – 4 Days

Tour to Dallol / Denakill Depressin – 5 Days